پروژه حسابداری

توری حسابداری 2

توری حسابداری 2

این فایل به صورت word و دارای 40 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 5,500 تومان


تاریخچه سیستمهای حسابداری

تاریخچه سیستمهای حسابداری

این فایل به صورت word و دارای 26 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 3,500 تومان


مدل سازی ارزیابی ریسک حسابداری

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابداری

این فایل به صورت word و دارای 46 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 5,500 تومان


اهمیت حسابداری دولتی

اهمیت حسابداری دولتی

این فایل به صورت word و دارای 93 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 10,000 تومان


بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

این فایل به صورت word و دارای 17 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 2,000 تومان


حسابداری از دیروز تا امروز

حسابداری از دیروز تا امروز

این فایل به صورت word و دارای 22 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


توریهای مختلف حسابداری

توریهای مختلف حسابداری

این فایل به صورت word و دارای 30 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 4,000 تومان


حسابداری بین الملل (بررسی رویکردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

حسابداری بین الملل (بررسی رویکردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

این فایل به صورت word و دارای 38 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 4,500 تومان


تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری

این فایل به صورت word و دارای 60 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 7,000 تومان


اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

این فایل به صورت word و دارای 92 صفحه میباشد.


قیمت محصول : 10,000 توماننماد اعتماد الكترونيكي